Úvod > O projektu

O projektu

VA?A?e dotace: 11.726.332,- KA?
Realizace projektu: 19.11.2009 – 30.6.2012

HlavnAi??m cAi??lem projektu je zvA?A?it popularitu dAi??evozpracujAi??cAi??ch a stavebnAi??ch oborA? a zkvalitnit jejich vA?uku sAi??ohledem na poA?adavky A?lenA? MoravskoslezskAi??ho dAi??evaAi??skAi??ho klastru (stavebnAi??, dAi??evozpracujAi??cAi?? firmy a Ai??vysokoA?kolskAi?? instituce). Tento projekt zahrnuje aktivity, kterAi?? jsou zamAi??Ai??eny na A?A?ky zA?kladnAi??ch a stAi??ednAi??ch A?kol vAi??MoravskoslezskAi??m kraji. RealizacAi?? projektu chceme zvA?A?it poA?et zA?jemcA? studium technickA?ch oborA? a zvA?A?it uplatnitelnost jejich absolventA? na trhu prA?ce. TAi??A?iA?tAi??m projektu je pAi??Ai??prava a organizace propagaA?nAi??ch akcAi??, prezentacAi?? a odbornA?ch pAi??ednA?A?ek (seminA?Ai??A?) pAi??Ai??mo ve vA?uce na ZAi?? aAi??poAi??A?dA?nAi?? exkurzAi?? u jednotlivA?ch firem.AsA?elem projektu je takAi?? zkvalitnAi??nAi?? vA?Basically, any reaction paper https://essaydragon.com pay someone to do my essay is a response to anything like events, questions, ideas, and so on.uky na SOAi??, SOU prostAi??ednictvAi??m odbornA?ch seminA?Ai??A?, exkurzAi?? a stA?A?Ai?? spojenAi?? sAi??praktickA?mi ukA?zkami vA?robnAi?? A?innosti a vzniku novAi??ho informaA?nAi?? -Ai??vzdAi??lA?vacAi??ho webovAi??ho portA?lu.CelkovA?m vA?stupem projektu bude zvA?A?enA? zA?jem o studium stavebnAi??ch a dAi??evozpracujAi??cAi??ch oborA? na stAi??ednAi??ch A?kolA?ch aAi??inovovanA? vA?uka, kterA? zvA?A?Ai?? kvalifikaA?nAi?? pAi??edpoklady studentA? pAi??i vstupu do praxe (odbornAi?? soutAi??A?e, workshopy, exkurze, stA?A?e, prezentace a pAi??ednA?A?ky). VAi??rA?mci projektu budou vytvoAi??eny novAi?? produkty vAi??podobAi?? informaA?nAi??ch manuA?lA?, webovAi??ho portA?lu a multimediA?lnAi?? uA?ebnAi?? pomA?cky pro A?A?ky, kterAi?? majAi?? podpoAi??it jejich rozhodovA?nAi?? o dalA?Ai??m studiu.

JednotlivAi?? dAi??lA?Ai?? cAi??le projektu:

  • PosAi??lenAi?? spoluprA?ce ZAi?? a SAi?? sAi??firmami vAi??MoravskoslezskAi??m kraji.
  • ZvA?A?enAi?? zA?jmu A?A?kA? zA?kladnAi??ch a stAi??ednAi??ch A?kolo studium dAi??evozpracujAi??cAi??ch a stavebnAi??ch oborA?.
  • PodpoAi??it A?A?ky zA?kladnAi??ch A?kol vAi??MoravskoslezskAi??m kraji a jejich rodiA?e pAi??i rozhodovA?nAi?? o svAi?? budoucnosti.
  • ZvyA?ovA?nAi?? a prohlubovA?nAi?? zpA?sobilosti A?A?kA? pro vA?kon povolA?nAi??.
  • PosAi??lenAi?? role vA?chovnA?ch poradcA? zAi??Ai??ad pedagogickA?ch pracovnAi??kA? vAi??rozhodovA?nAi?? o studiu technickA?ch oborA?.

Název projektu: Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji
CZ.1.07/1.1.07/02.0099

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky